Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti GM in Motion, s.r.o. budujeme silné a trvácne vzťahy s klientmi a partnermi, založené na dôvere. Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Veríme, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete musia byť uchovávané bezbečne a používané zodpovedným spôsobom.

Tento dokument má za cieľ opísať náš prístup a postupy pri ochrane osobných údajov a ponúknuť informácie o tom, ako a prečo zbierame, používame, spracúvame, chránime alebo zdieľame Vaše osobné údaje pri Vašej návšteve www.ambrelaprocare.sk a pri využívaní našich Služieb. Záleží nám na zabezpečení transparentnosti nakladania s osobnými údajmi. Dodržiavame požiadavky Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”) ako aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

NÁŠ PRÍSTUP

Nezverejníme ani nescudzíme žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Takéto údaje budú použité výhradne na interné účely a na dodržiavanie právnych predpisov. Na pochopenie spôsobu využívania našej internetovej stránky a pre optimalizáciu užívateľskej skúsenosti ukladáme vo Vašom prehliadači súbory Cookies. My ako aj naši partneri, ako reklamní a analytickí partneri využívame Cookies a iné technológie pre poskytnutie funkcionality a na rozpoznanie vás cez rôzne služby a zariadenia. Pre bližšie informácie čítajte Cookies, kde Vám poskytujeme bližšie informácie ako ovládať prípadne vypnúť Cookies.

Princípy, ktoré dodržiavame:

  • Zbierame, používame, spracúvame a chránime osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami
  • Nepoužívame Vaše údaje na iné účely, než sú špecifikované v tejto Ochrane osobných údajov
  • Nezbierame viac informácií, než je nevyhnutné

ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov: GM IN MOTION s.r.o.
Sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice
IČO: 44827938, DIČ: 2022843955
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 23923/V
Kontakt: info@ambrelaprocare.eu

Orgánom dozoru je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 820 07, tel.02/3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

AKCEPTÁCIA „OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“

Vstupom a využívaním našich služieb potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami „Ochrany osobných údajov“. Ak budeme potrebovať Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, požiadame Vás o udelenie súhlasu na zber, používanie a sprístupnenie Vašich osobných údajov na špecifické činnosti. Ďalšie informácie k tejto „Ochrane osobných údajov“ môžu byť poskytnuté v momente zberu osobných údajov. Tieto oznámenia môžu doplniť alebo objasniť naše postupy alebo Vám môžu poskytnúť ďalšie možnosti ako budeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Ak nesúhlasíte alebo Vám nevyhovuje niektorý aspekt tejto „Ochrany osobných údajov“, mali by ste okamžite ukončiť vstup a používanie našich Služieb.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
(právny základ, lehoty uchovávania, príjemcovia)

Vaše osobné údaje zbierame za účelom poskytnutia bezpečných, efektívnych a individualizovaných Služieb. Vo všeobecnosti používame osobné údaje napríklad na vytvorenie, vývoj, prevádzkovanie a zlepšovanie našich Služieb, ako aj obsahu a reklamy, prevenciu strát a prevenciu pred podvodmi a možným zneužitím.
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Tieto dáta môžeme použiť na nasledovné účely:

1. Registrácia, vytvorenie a správa účtu:

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom vytvorenia a správy účtu, resp. registrácie, na správu vašich objednávok a využívanie ďalších benefitov, ktoré vám môžeme ponúknuť. Spracúvanie osobných údajov prebieha na základe zmluvného vzťahu.
Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám a sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu (profil a činnosť).
Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy a následné plnenie zmluvného vzťahu (poskytovanie služieb súvisiacich so správou účtu a objednávok). V prípade ich neposkytnutia nebudete môcť plnohodnotne využívať nami poskytované služby.

2. Vylepšenie poskytovaných služieb:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa monitorovať činnosť a spracúvať informácie nevyhnutné na identifikovanie nedostatkov, najme funkcionalít, s cieľom vylepšenia technológie a poskytnutia kvalitnejších služieb. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám a sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu (profil a činnosť).

3. Predaj tovarov a služieb:

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli uzatvoriť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov a služieb, ktoré si u nás kupujete. Súčasťou kúpnej zmluvy je aj zabezpečenie doručenia tovaru prostredníctvom doručovacej alebo poštovej služby. Vaše osobné údaje v rozsahu doručovacích a kontaktných údajov budú poskytnuté doručovacej alebo poštovej službe. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4. Zasielanie marketingových ponúk:

V prípade, že nám udelíte súhlas, budeme vám zasielať informácie o udalostiach, činnosti a aktivitách spoločnosti, s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a informovať vás o novinkách. Osobné údaje (kontaktné údaje) budeme poskytovať sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje distribúciu newslettera. Osobné údaje na tento účel budú uchovávané po dobu činnosti spoločnosti alebo do odvolania súhlasu.

5. Zákaznícky servis - vybavenie podnetov a sťažností:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť riadne a včasné vybavenie podnetov a sťažností s cieľom zabezpečiť užívateľský komfort pri využívaní našich služieb. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom komunikácie, oprávneným orgánom štátu a uchovávané po dobu piatich rokov po vybavení podnetu.

6. Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva:

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutých osôb v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú poskytnuté fyzickým osobám uplatňujúcim si práva dotknutých osôb a uchovávané po dobu piatich rokov.
Poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť riadne uplatňovanie vašich práv nie je vašou zákonnou povinnosťou; avšak v prípade nemožnosti vás dostatočne identifikovať v našich systémoch ako dotknutú osobu bez dodatočných údajov alebo nedostatočného overenia vašej totožnosti, nebudeme môcť vybaviť vašu žiadosť riadne a včas alebo vám nebudeme môcť poskytnúť vami požadované údaje.

7. Kontaktné údaje:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, oslovuje ich, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom komunikácie a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov.

8. Plnenie povinností súvisiacich so zabezpečením Účtovníctva a s tým súvisiacich dokladov:

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa plniť úlohy súvisiace so zabezpečovaním a vedením účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi: zákon č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje budú poskytnuté Daňovému úradu a sprostredkovateľom a uchovávané po dobu desiatich rokov.
Poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z uvedených zákonov. V prípade ich neposkytnutia nie je možné poskytnúť platenú službu.

9. Správa registratúry:

Pri plnení úloh vo verejnom záujme spracúva prevádzkovateľ vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a iným oprávneným subjektom a uchovávané po dobu desiatich rokov.

10. Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti:

Je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne a včasné prešetrenie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom: zákon 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019), zákon č. 54/2019 Z. z., zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, audítorom a budú uchovávané po dobu desiatich rokov.
Poskytnutie vašich osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť prešetriť sťažnosť riadne a včas, prípadne zabezpečiť ochranu práv oznamovateľa.

11. Súdne spory, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí:

Vo veľmi špecifických prípadoch môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok; čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, iným oprávneným subjektom, audítorom a uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia konania.

12. Sieťová a objektová bezpečnosť:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám a sú uchovávané po dobu jedného roku.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKO

Aj keď implementujeme bezpečnostné opatrenia navrhnuté na ochranu Vašich údajov, žiadny bezpečnostný systém nie je nedobytný. Zároveň vzhľadom k inherentnej povahe internetu nemôžeme garantovať že údaje budú v absolútnom bezpečí pred zásahom iných, počas prenosu cez internet alebo počas uloženia v našich systémoch.
Príklady bezpečnostných opatrení, ktoré používame:

  • Šifrované a heslom chránené databázy
  • SSL technológie na zabezpečenie plného šifrovania
  • PCI skenovanie na aktívnu ochranu našich serverov pred hackermi a inými narušeniami
  • Antivírusový software

KDE

Vaše dáta sú uložené na našich serveroch v Slovenskej republike, prípadne v iných krajinách, ktorých zákony na ochranu osobných údajov sa môžu líšiť od tých vo Vašej krajine. Vaše údaje ochraňujeme spôsobom uvedeným v tomto dokumente.

PRAVIDLÁ

Vaše osobné údaje budú uchovávané, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je poverený) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v prílohe tohto vyhlásenia.

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup:

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu:

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie:

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas:

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budeme vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese spoločnosti, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov:

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať:

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť:

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

ZMENY

Z času na čas môžeme zmeniť tento dokument. Ak urobíme akékoľvek zmeny, zverejníme ich na tejto stránke a zmeníme „dátum poslednej zmeny“. Ak vykonáme podstatné zmeny tohto dokumentu, oznámime Vám ich priamym spôsobom, buď emailom alebo vyhlásením na našej internetovej stránke.

KONTAKTUJTE NÁS

kontaktné údaje: GM IN MOTION s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovenská republika,+421(0)55 6854367, info@ambrelaprocare.eu