Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GM IN MOTION s. r. o.

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané:
GM IN MOTION s. r. o.,
so sídlom Mlynská 27, 040 01 Košice,
IČO: 44 827 938,
DIČ: 2022843955

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 23923/V
zast. Marek Poláček, konateľ
email info@ambrelaprocare.eu
telefón 055/6854367

(ďalej len „Predávajúci“)

2. Nižšie uvedené pojmy budú mať vo všeobecných obchodných podmienkach nasledovný význam:
VOP znamená Všeobecné obchodné podmienky pre nákup Tovaru v internetovom obchode Predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, Spotrebiteľom.
Predávajúci znamená spoločnosť GM IN MOTION s. r. o., so sídlom Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 44 827 938, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 23923/V.
E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.ambrelaprocare.eu
Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.
Objednávka znamená objednávku, ktorá vzniká potvrdením procesu objednania v E-shope výberom Tovarov Kupujúcim / Spotrebiteľom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu / Spotrebiteľovi.
Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s VOP na Tovar.
Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim / Spotrebiteľom, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu / Spotrebiteľovi objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci / Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú VOP.

3. VOP   sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v Kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

4. Tieto VOP a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Kúpna cena a informácie o tovare

1. Všetky Kúpne ceny uvádzané pri Tovare sú konečné, vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). Kupujúci / Spotrebiteľ je informovaný o aktuálnej Kúpnej cene Tovaru a nákladoch na balenie a dopravu Tovaru priamo na stránke E-shopu vo VOP a taktiež v nákupnej zóne pri zvolení spôsobu dodania Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na stránke E-shopu platia len v prípadoch, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2. Kúpne ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na stránke E-shopu.

3. Predávajúci je viazaný Kúpnou cenou uvedenou na stránke E-shopu v momente vykonania a potvrdenia Objednávky Kupujúcim / Spotrebiteľom.

4. Spoločne s Kúpnou cenou je Kupujúci / Spotrebiteľ povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním Tovaru vo výške uvedenej priamo na stránke E-shopu vo VOP a taktiež v nákupnej zóne pri zvolení spôsobu dodania Tovaru.

5. Akciový Tovar je možné zakúpiť do vypredania zásob a pokiaľ sa stav uvedeného výrobku inak nezmení.

6. Informácie o Tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého Tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu na stránke E-shopu. 

III. Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednania v E-shope výberom Tovaru Kupujúcim / Spotrebiteľom vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre úplné a správne vyplnenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy a platby za objednaný Tovar. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho / Spotrebiteľa o tom, že sa zoznámil s týmito VOP. Údaje uvedené v objednávke sú považované Predávajúcim za správne.

2. Kupujúci / Spotrebiteľ zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného Tovaru a objednávka sa stáva pre Kupujúceho / Spotrebiteľa záväznou. Kupujúci / Spotrebiteľ je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu Kúpnej ceny objednaného Tovaru.

3. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky Predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu Kupujúceho / Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri vypĺňaní objednávky.

4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu / Spotrebiteľovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho / Spotrebiteľa o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto VOP.

5. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny Tovaru na stránke E-shopu, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu / Spotrebiteľovi tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu / Spotrebiteľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje Kupujúceho / Spotrebiteľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu / Spotrebiteľovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim / Spotrebiteľom na emailovú adresu Predávajúceho.

6. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci / Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu / Spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Kupujúci / Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na email Predávajúceho, obe uvedené v týchto VOP.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

IV. Platobné podmienky a dodanie Tovaru

1. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s balením a dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci / Spotrebiteľ zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK40 0200 0000 0026 1671 5556, vedený vo Všeobecnej úverovej banke
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Besteron,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,

2. V prípade platby v hotovosti je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena s prípadnými nákladmi na balenie a dopravu splatná do 5 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho / Spotrebiteľa zaplatiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

3. Tovar je Kupujúcemu / Spotrebiteľovi dodaný:

 • na adresu určenú Kupujúcim / Spotrebiteľom v objednávke
 • osobným odberom v prevádzkarni Predávajúceho.

4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

5. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Predávajúceho je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu / Spotrebiteľovi Tovar do 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ak sa nedohodli inak alebo ak pri Tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. V prípade dodania Tovaru na adresu určenú Kupujúcim / Spotrebiteľom v objednávke je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu / Spotrebiteľovi Tovar do 30 kalendárnych dní od pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.


6. Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu / Spotrebiteľovi prostredníctvom:

 • Kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len DPD)
 • Osobne na prevádzke - GM IN MOTION, s .r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice

7. Náklady na dodanie Tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho / Spotrebiteľa a v potvrdení objednávky Predávajúcim, ako aj priamo na stránke E-shopu vo VOP.

8. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim / Spotrebiteľom v objednávke, je Kupujúci / Spotrebiteľ povinný prevziať Tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho / Spotrebiteľa nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci / Spotrebiteľ povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci / Spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí Kupujúci / Spotrebiteľ zásielku od prepravcu prevziať.

10. Predávajúci vystaví Kupujúcemu / Spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho / Spotrebiteľa.

11. Kupujúci / Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo ku Tovaru zaplatením celej Kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie Tovaru prechádza na Kupujúceho / Spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci / Spotrebiteľ povinnosť Tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

12. Náklady za balenie a prepravu Tovaru si účtuje Predávajúci nasledovne:

 • Náklady za balenie a prepravu sú zahrnuté v cene Tovaru len v prípade, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Náklady za balenie a prepravu s doručením mimo územia SR sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka prepravcu Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) uvedeného na stránke E-shopu.

 

V. Práva a povinnosti Kupujúceho / Spotrebiteľa a Predávajúceho

1. Kupujúci / Spotrebiteľ je povinný:

 • prevziať objednaný Tovar,
 • zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

2. Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v slovenskom jazyku.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom

1. Spotrebiteľ má na základe § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Ak je predmetom Kúpnej zmluvy dodanie Tovaru, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.

2. V prípade ak chce Spotrebiteľ toto právo využiť je povinný písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho podľa týchto VOP alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v týchto VOP. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z.).

3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú uvedené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a Reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho / Spotrebiteľa. V prípade zmeny VOP alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim / Predávajúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok. Tieto VOP ako aj Reklamačný poriadok je zverejnený na stránke E-shopu Predávajúceho, ako aj v sídle spoločnosti Predávajúceho k nahliadnutiu Kupujúceho / Spotrebiteľa.

3. Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb,, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 26.10.2020